Яке визначення кар'єри є найбільш вичерпним?

+:Це межі і швидкість просування працівника на більш високі ступені ієрархії.

625.624

Трудовий договір, укладений на певний строк, може бути неподовжено за ініціативою адміністрації будь-коли з письмовим попередженням в працівника за:

+:2 місяці.

626.625

Законодавством передбачено такі види професійного навчання:

+:Всі зазначені варіанти.

627.626

Форми підвищення кваліфікації персоналу є такі:

+:Внутрішня та зовнішня, організована та не організована, професійно орієнтована, основана на стандартах і програмах.

628.627

Кар'єра в управлінні персоналом - це:+:Поступове просування особи у будь якій сфері діяльності, зміна навичок, кваліфікаційних можливостей тощо.

629.628

Існують такі типові моделі ділової кар'єри:

+:"Трамплін", "сходи", "змія", "роздоріжжя".

630.629

Модель ділової кар'єри "змія" передбачає:

+:Горизонтально-вертикальне переміщення.

631.630

Кар'єру працівників можна поділити на такі етапи:

+:Попередній, становлення, збереження, завершення, пенсійний.

632.631

Стиль керівництва - це:

+:Філософія та політика впровадження системи управління персоналом.

633.632

Ротація та суміщення професій належать до:

+:Внутрішніх джерел набору кадрів.

634.633

Розвиток персоналу - це:

+:Всі варіанти вірні.

635.634

Про який етап управління персоналом організації йде мова: "Процес підготовки співробітника до виконання нових виробничих функцій, зайняття нових посад і рішення нових задач"?

+:Професійний розвиток.

636.635

За допомогою якого методу самостійного навчання співробітник переміщується на іншу посаду з метою отримання нових навичок?

+:Ротація.

637.636

Який метод навчання є найбільш близьким до реальної професійної діяльності?

+:Ділові ігри.

638.637

Як розраховується коефіцієнт плинності кадрів?

+:Відношення необхідної плинності до середньоспискової чисельності працівників за звітний період.

639.638

Як розраховується показник абсолютної плинності кадрів?

+:Відношення надлишкової плинності до середньоспискової чисельності працівників за звітний період.

640.639

При переведенні на іншу роботу в організації до суттєвих умов праці, зміна яких вимагає згоди працівника належать:

+:Зміна місця проживання працівника.

641.640

Заяву про звільнення можна подавати:

+:Під час роботи.642.641

При звільненні з роботи за власним бажанням з поважних причин безперервний стаж зберігається за умови, що перерва у роботі не перебільшувала:

+:1-го місяця.

643.642

Сезонні та тимчасові робітники мають право звільнитися з роботи за власним бажанням з попередженням адміністрації:

+:За 2 дні.

644.643

Підставою для звільнення працівника з ініціативи адміністрації,може бути у таких випадках:

+:Прогулу.

645.644

Незадоволеність роботою, умовами праці, заробітною платою,звільнення за порушення трудової дисципліни, розтрати, зловживання;невідповідність посаді, погані стосунки з керівником або колегами, зміна місця проживання - це:

+:Причини, які призводять до надлишкової плинності кадрів.

646.645

Який перелік ілюструє необхідну плинність кадрів?

+:Незадоволеність роботою, призов до армії, вихід на пенсію, невідповідність посаді, зміна місця проживання.

647.646

Адміністрація може розірвати трудовий договір з працівником після одержання згоди профспілки не пізніше:

+:10 днів.

648.647

Припинення трудового договору (контракту) може відбуватися за таких підстав:

+:Усі перелічені відповіді.

649.648

Збори трудового колективу по виборам керівника організації вважаються правомірними, якщо в них бере участь від загальної чисельності:

+:Більше 50%.

650.649

Підведення підсумків виборів керівника організації шляхом за твердження результатів голосування здійснюється:

+:Вищим керівництвом.

651.650

Прийняття на роботу в організаціях різних форм власності здійснюється відповідно до:

+:Статуту організації.

652.651

Переведення на іншу роботу в іншу організацію це:

+:Всі відповіді вірні.

653.652

Тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов'язків на посаді тимчасово відсутнього працівника у разі:+:Всі відповіді вірні.

654.653

Проекти наказів по персоналу в організації готують

+:Менеджер з персоналу.

655.654

Мобільність персоналу - це:

+:Зміна працівником робочого місця в професійній структурі, переміщення в межах організації чи на інше підприємство.

656.655


5655532648304502.html
5655573042291267.html
    PR.RU™